LinkCare Privacy Statement

LinkCare Flex (hierna: LinkCare) respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u LinkCare verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacy statement is van toepassing op alle sites van LinkCare en aan haar gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die LinkCare beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie LinkCare een samenwerking aan gaat. LinkCare gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om.

Met dit privacy statement maakt LinkCare u duidelijk waarom LinkCare bepaalde informatie verzamelt, hoe LinkCare uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden LinkCare de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van LinkCare is in overeenstemming gebracht met de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt. Wanneer de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht zal zijn (25 mei 2018) vervallen de rechten die men kan ontlenen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

LinkCare Flex Jan Tinbergenstraat 8, St-Oedenrode  Kamer van Koophandel (17241053), en alle aan LinkCare Flex gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kunt u denken aan activiteiten als: uitzenden, detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

LinkCare bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht zal zijn op 25 mei 2018.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

LinkCare verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die LinkCare aanbiedt.

LinkCare kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval zal LinkCare u benaderen of u interesse heeft om zich bij LinkCare in te schrijven conform de voorwaarden van LinkCare en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kan LinkCare relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door LinkCare benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van LinkCare persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving bij één van onze vestigingen, zal LinkCare deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst):

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

LinkCare verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door LinkCare worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’.
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, dan wel een opdracht.
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan LinkCare uw persoonsgegevens delen?

LinkCare kan uw persoonsgegevens delen aan gelieerde organisaties, opdrachtgevers, verwerkers die namens LinkCare diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan LinkCare ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart LinkCare uw gegevens?

LinkCare bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van LinkCare alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht.

Uw persoonlijke rechten

Bij LinkCare zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: data portabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door LinkCare.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt LinkCare bij welke vacatures u eerder heeft bekeken. Op basis van cookies tonen wij u eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van LinkCare wordt u gevraagd of u cookies wil inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen

LinkCare kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden en om deze informatie in gebundelde vorm aan te kunnen bieden aan onze adverteerders. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging

LinkCare heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. LinkCare heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door LinkCare genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. LinkCare kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden

LinkCare besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. LinkCare aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van LinkCare en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van LinkCare, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. LinkCare aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

LinkCare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. LinkCare beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Datum laatste aanpassing: 3 mei 2018

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door LinkCare, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@linkcare.nl LinkCare b.v. Jan Tinbergenstraat 8, St-Oedenrode t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Via LinkCare een toegankelijk gesprek gevoerd over mijn ervaring, wensen en eisen.

Hierdoor een mooie plek gevonden waarbij de werkomgeving goed aansluit op mijn wensen!

Laurens, 27 jaar, Aankomend Antennebouwer
Wil jij net als Laurens ook een baan vinden die perfect bij je past?
Schrijf je direct in

Nieuwe vacatures in je mailbox?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.